Starbucks’ 5th Year Exhibition, Istanbul, Koray Ozgen